תקנון האתר

תנאי שימוש באתר הילדים SpaceIL

עמותת ספייס איי אל, ע"ר 580536894 ("העמותה") הינה עמותה ללא כוונת רווח והיא מנהלת ומפעילה את האתר תחת הדומיין www.kids.spaceil.com ("האתר").

האתר מיועד לילדים החל מגיל 7 ("המשתמשים" או לחוד "המשתמש" או "הינך"). תנאי שימוש אלו ("התנאים" או "תנאי השימוש") חלים על כל גישה או שימוש באתר, והם מהווים הסכם שימוש באתר בין המשתמש ו/או ההורה ו/או האפוטרופוס של המשתמש לעמותה. תנאי השימוש באתר מנוסחים בלשון זכר לצרכי נוחות בלבד, והם מתייחסים, כמובן, גם לנשים.

על ידי שימוש באתר הינך נותן הסכמתך להיות כפוף לתנאי שימוש ולמדיניות הפרטיות של העמותה, כפי שיעודכנו מעת לעת על פי שיקול דעתה הבלעדי של העמותה. שימוש מתמשך באתר יהווה הסכמה בהתנהגות לכל שינוי או עדכון בתנאים, ככל שיהיו. אם אינך מסכים לתנאי מתנאי השימוש, יש עליך להימנע משימוש באתר, להשאיר פרטיך באתר או לבצע כל שימוש אחר בו.

ככל שהנך מתחת לגיל 18, השימוש באתר כפוף לקבלת אישור ההורה או האפוטרופוס שלך ועליך לקבל את רשות הוריך או האפוטרופוס החוקי שלך לפני מסירת כל מידע אישי, כפי שמונח זה מוגדר במדיניות הפרטיות. באמצעות שימושך באתר הינך מצהיר ומאשר כי אישור ההורה או האפוטרופוס כאמור הושג על ידך והינך מורשה על ידו לקבלת גישה ו/או שימוש באתר.

 1. שימוש באתר

הנך רשאי להשתמש באתר ובתכנים שבו למטרות פרטיות ואישיות ולמטרות חינוך שאינן מסחריות בלבד. אין להעתיק ולהשתמש, או לאפשר לאחרים להשתמש, בכל דרך אחרת בתכנים מתוך האתר על גבי כל מדיה אחרת, לרבות באתרי אינטרנט אחרים, בפרסומים אלקטרוניים, בפרסומי דפוס וכיוצ"ב, לכל מטרה שאיננה לצורך שימוש אישי ופרטי או חינוכי שאינו מסחרי.

 1. הגבלות

מבלי לפגוע בכלליות האמור בסעיף 1 לעיל, אינך רשאי, ישירות או באמצעות צד ג': (א) לבצע הנדסה הפוכה (reverse engineering) או לנסות לפענח את הקוד של האתר ו/או השירותים או להפעיל או לאפשר להפעיל כל יישום מחשב או כל אמצעי אחר, לרבות תוכנות מסוג Crawlers, Robots וכדומה, לשם חיפוש, סריקה, העתקה או אחזור אוטומטי של תכנים מתוך האתר. בכלל זה, אין ליצור ואין להשתמש באמצעים כאמור לשם יצירת לקט, אוסף או מאגר שיכילו תכנים מהאתר; (ב) להציג תכנים מהאתר בתוך מסגרת (Frame), גלויה או סמויה, ובכלל זה באמצעות כל תוכנה, מכשיר, אביזר או פרוטוקול תקשורת – המשנים את עיצובם באתר או מחסירים מהם תכנים כלשהם ובפרט פרסומות ותכנים מסחריים; (ג) להעתיק, לשנות, או ליצור יצירה נגזרת מהאתר, השירותים או כל תוכן הכלול באתר; (ד) לפעול להשבתת או עקיפת אמצעי האבטחה באתר, או השגת גישה לאמצעי השליטה באתר; (ה) לפתח או לסייע בפיתוח תוכנת צד ג' כלשהי או אמצעי אחר או תוכנת אוטומציה שתפריע או תשבש את פעילות האתר; (ו) לעשות כל שימוש בלתי חוקי באתר או להתקשר עם משתמשים אחרים לכל מטרה בלתי חוקית כאמור; (ז) לפעול להשגת גישה לאתר, לשירותים, לחשבונות משתמשים, לרבות חשבונות המייל או הפייסבוק הקשורים, כפי שמוגדר להלן, או למכשיר, התקן, מערכת מחשוב, מערכת טלפונית או רשתות המחוברות לאתר ו/או לשירותים, ללא הרשאה; (ח) לאסוף מידע הנוגע למשתמשים אחרים ללא הסכמתם המפורשת מראש של העמותה והמשתמשים כאמור; (ט) להפיץ או לשתף תוכן האתר בצורה אשר תפר כל דין, תכלול תכנים שהם בבחינת תועבה, תכנים פוגעניים בכל אופן אחר (לרבות תוכן המקדם ומעודד שנאה או אלימות או); תכלול "תולעים", וירוסים או תוכנה מזיקה אחרת; יכביד על התשתיות של העמותה באופן שאינו סביר או מידתי.

העמותה שומרת בידה את הזכות להסיר, למנוע גישה או למחוק לצמיתות כל תוכן, על פי שיקול דעתה הבלעדי ומבלי הודעה מראש, ולא תהיה לך כל זכות, טענה, תביעה או דרישה כנגד העמותה בגין החלטותיה או פעולותיה כאמור. מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, העמותה לא תישא באחריות לגבי התוכן או כל פרט אחר שיסופק, יפורסם, יועלה, ישותף או יופץ באתר על ידי משתמשים. כל משתמש מבין ומסכים כי כל שימוש שיעשה בתוכן כאמור ייעשה על דעתו בלבד, וכי הוא יישא באחריות המלאה והבלעדית לשימוש כאמור והעמותה לא תישא אחריות בגינו.

 1. פרטי משתמש

באתר קיים מנגנון להשארת פרטים באמצעות דף "צור קשר" הכולל השארת פרטי דוא"ל ופרטים אישיים נוספים. כמו כן, באתר מנגנוני שיתוף באמצעות רשתות חברתיות שונות (הדוא"ל או החשבונות שלך ברשתות החברתיות ייקראו להלן, במשותף: "חשבון המשתמש").

עם פנייתך הראשונה יהיה אליך להזין כתובת דוא"ל.

עליך לספק מידע אמין, מלא ומדויק לגבי חשבון המשתמש. הינך מצהיר ומאשר כי הינך הבעלים החוקי והיחיד של הדוא"ל או חשבון הפייסבוק, לפי העניין, וכי נתונה לך הסמכות לעשות בו שימוש ולקבל אישור לקבלת דיוור מן העמותה.

הינך רשאי לבקש למחוק מרשומות האתר את פרטי הקשר שלך. עם  קבלת בקשה כאמור, העמותה תעשה מאמצים  סבירים כדי למחוק את המידע הקיים, אולם העמותה שומרת לעצמה את הזכות לשמור מידע כאמור במערכות הגיבוי שלה ככל שהדבר דרוש לה על מנת לסיים את התקשרותה עם המשתמש או לצורך שימוש בהתאם לתנאי השימוש.

אתה מסכים להודיע לנו מיידית על כל שימוש בלתי מורשה בפרטיך האישיים. אתה אחראי בצורה בלעדית ומלאה על הביטחון של המחשב שלך ועל כל פעילויותיך, אפילו אם הפעילות הזו לא בוצעה על ידיך. אנחנו לא נישא באחריות בגין כל הפסד או נזק הנובע משימוש בלתי מורשה בפרטי הקשר שלך. אתה מתחייב לשפות ולפצות אותנו בגין כל שימוש פסול או בלתי חוקי בחשבון שלך, לרבות כל אימייל שנשלח ממנו, ובגין כל חוב שהצטבר או מיסים החלים, אלא אם כן הודעת לנו בכתובת Education@spaceil.com שהייתה חדירה לחשבון שלך ושאתה דורש את חסימתו. איננו משגיחים על הנדון ואיננו יכולים להבטיח שאנו נידע על כל שימוש בלתי נאות בחשבון, באתר או בשירותים או שנוכל למנוע שימוש כאמור.

הנך מסכים שאנו יכולים מכל סיבה שהיא, לפי שיקול דעתנו המוחלט ומבלי להודיע על כך, לא לאפשר המשך פעילות חשבונך ולהסיר כל תוכן שקשור אליו. סיבות לסגירה כאמור יכולות להיות: הפרה של תנאי השימוש הללו או של מהותם; התנהגות שמהווה הונאה או שהינה פוגענית או מטרידה; או התנהגות המזיקה למשתמשים אחרים, לצדדים שלישיים, לאתוס של הקהילה שלנו או לעניינים העסקיים שלנו.

אם אנו נסבור, לפי שיקול דעתנו הבלעדי, שהתרחשה הפרה של תנאי השימוש הללו או שהתרחשה כול התנהגות בלתי חוקית או בלתי נאותה, אנחנו נוכל לנקוט בכל פעולת תיקון שנראית לנו מתאימה. אנו שומרים לעצמנו את הזכות לחקור כל חשד להפרה של תנאי השימוש הללו או של התנהגות בלתי חוקית או בלתי נאותה באתר או בשירותים. אנו נשתף פעולה עם כל חקירה של זרועות אכיפת החוק או עם כל צו בית משפט שדורש מאתנו או מנחה אותנו לגלות את הזהות, ההתנהגות או כל תוכן של כל משתמש שישנו חשד שנקט בפעולות הנחזות למנוגדות לדין. הנך רשאי לדרוש את סגירת חשבונך בכל עת ומכל סיבה שהיא על ידי שליחת הודעה לכתובת Education@spaceil.com כל סגירה או השעיה של חשבונך לא תשפיע על החובות שלך כלפינו תחת תנאי השימוש הללו (לרבות, ללא הגבלה, בעלות, שיפוי וכל המצגים וההתחייבויות שלך כלפינו והגבלת האחריות), שלפי מהותם ולפי העניין מיועדים להוסיף ולהתקיים לאחר סגירה או השעיה כאמור.

 1. תוכן

בתנאים אלה, המונח "תוכן", או "תכנים" כולל מידע מכל מין וסוג, לרבות: כל תוכן מילולי, חזותי, קולי, אור-קולי (audio-visual), או כל שילוב שלהם וכן עיצובם, עיבודם, עריכתם, הפצתם ודרך הצגתם, לרבות (אך לא רק): כל תמונה, צילום, איור, הנפשה (animation), תרשים, דמות, הדמיה, דגימה (sample), סרטון, קובץ קולי וקובץ מוסיקלי; כל תוכנה, קובץ, קוד מחשב, יישום, תסדיר (format), פרוטוקול, מאגר נתונים וממשק וכל תו, סימן, סמל וסמליל (icon).

ייתכן ונאפשר לך להעלות תוכן לאתר לאחר אישור ממונה האתר בלבד ובאמצעות צור קשר. הנך האחראי הבלעדי לתוכן שאתה מעלה או מעביר לאתר. הנך מתחייב שהתוכן כאמור: (א) תואם לכל דין החל ולא מפר זכויות מוסריות או זכויות לפרטיות של כל צד שלישי ואינו מפר זכויות קניין רוחני של כל צד שלישי; (ב) אינו כולל תוכן משמיץ, תוכן שיש בו הוצאת דיבה, או תוכן וולגרי, מגונה או פוגעני בכל דרך אחרת. איננו חייבים לקבל, להציג, לבחון או לתחזק כל תוכן שהוא. כמו כן, אנחנו שומרים לעצמינו את הזכות להסיר ולמחוק לצמיתות כל תוכן, כולל כל הודעה או תמונה מכל משתמש, ללא מתן התראה ומכל סיבה שהיא. כל חומר המעולה באתר לא ייחשב לפרטי ונוכל להפיצו ולמוסרו ללא כל תמורה אליך. ייתכן והתוכן שיתקבל מהחשבון שלך יהיה זמין לציבור הרחב. לא תהיה לך כל ציפייה לפרטיות בגינו. הוראה זו לא תחול על מידע אישי הכפוף לתנאי מדיניות הפרטיות שלנו, אלא אם כן אתה תעמיד את המידע הזה לרשות הציבור דרך האתר. העמותה איננה ממליצה על כל תוכן, דעה, עצה המופיע כאמור ואיננה נושאת בכל חבות בקשר לכל תוכן כאמור.

 1. קניין רוחני

כל זכויות היוצרים והקניין הרוחני באתר ובכל תוכן הכלול בו הינן של העמותה בלבד, או של צד שלישי, שהרשה לעמותה להשתמש בהם. העמותה היא הבעלים הבלעדיים של כלל הזכויות מכל מין וסוג שהוא ברחבי העולם בכתובות האתר (Domains), בקוד האתר, בתצורה הגרפית של האתר, בסמליל העמותה, בכל התכנים המוצגים ומפורטים באתר בין אם רשומים ובין אם לאו, אשר יישארו בבעלותה הבלעדית של העמותה בכל עת. אין להעתיק, להפיץ, להציג בפומבי, לבצע בפומבי, להעביר לציבור, לשנות, לעבד, ליצור יצירות נגזרות, למכור או להשכיר כל חלק מן הנ"ל, בין על ידך ובין באמצעות או בשיתוף צד שלישי, בכל דרך או אמצעי בין אם אלקטרוניים, מכאניים, אופטיים, אמצעי צילום או הקלטה, או בכל אמצעי ודרך אחרת, בלא קבלת הסכמה בכתב ומראש מהעמותה או מבעלי הזכויות האחרים, לפי העניין ובכפוף לתנאי ההסכמה (ככל שתינתן).

 1. הפרה של זכויות יוצרים

איננו אחראים על תוכן המעולה על ידי משתמשים באתר. איננו מתירים העלאת תוכן המפר זכויות יוצרים לאתר. אנו נסיר כל תוכן מפר, אם נקבל הודע כדין על הפרות. אנחנו עשויים לעשות זאת על פי שיקול דעתנו הבלעדי, ללא הודעה מראש למשתמשים. בדרך כלל, המדיניות שלנו היא לבטל את חשבונותיהם של מפרים חוזרים. על פי דיני זכויות יוצרים, לרבות Digital Millennium Copyright Act of 1998, אנחנו משיבים לבעלי זכויות יוצרים המאמינים שתוכן שמופיע באתר מפר את זכויותיהם על פי דין. אם אתה מאמין שתוכן המופיע באתר מפר את זכויות היוצרים שלך, אתה רשאי לשלוח לנו הודעה עם דרישה שהתוכן יוסר או שהגישה אליו תיחסם. אם לדעתך הודעה זו הוגשה נגדך שלא כדין תוכל לשלוח לנו הודעה נגדית. הודעות והודעות שכנגד צריכות לעמוד בדרישות הדין. אנו מציעים שתתייעץ עם היועץ המשפטי שלך לפני שליחת הודעה או הודעה נגדית. נא לשים לב שהדין מטיל עונשים משמעותיים על הגשת טענות שווא. נא לשלוח הודעות והודעות נגד לנו בכתובת Education@spaceil.com.

 1. קישורים

ככל שהאתר כולל קישורים לשירותים או אתרים קשורים אשר אינם מופעלים או מנוהלים על ידי העמותה, העמותה לא תישא באחריות מכל סוג שהיא אשר נובעת מהסתמכות של המשתמשים על התוכן של שירותים ואתרים כאלה או כל מידע אשר מסופק על ידם, או בקשר אליהם, לרבות, אך לא רק, שלמותם, דיוקם, נכונותם או עדכניותם. העמותה לא תהיה אחראית לכל נזק ישיר או עקיף, כספי או אחר, אשר נובע מהשימוש או מההסתמכות של המשתמשים על תוכן השירותים שהושגו באמצעות קישורים באתר. כל שימוש בשירותים או אתרים קשורים כאמור לעיל, ייעשה באחריותם הבלעדית של המשתמשים ובהתאם לתנאי השימוש ומדיניות הפרטיות של האתרים והשירותים כאמור.

 1. הגבלת חבות ואחריות

האתר ו/או השירותים ו/או התוכן מוצעים לך כפי שהם ("as is") ולפי זמינותם ("as available") בלא כל התחייבות ו/או מצג, מפורש או משתמע, מצד העמותה, לרבות אך ללא הגבלה, לאחריות משתמעת בקשר עם סחירות, התאמה למטרה מסוימת או לצרכי משתמש מסוים או לאי הפרה של זכויות קנייניות, או בקשר לשימוש והתנהלות האתר ו/או בקשר לדיוק, האיכות , העדכניות, השלמות או השימושיות של כל מידע או תוכן המוגשים באתר או בשירותים. לכן השימוש באתר, בתוכן ובשירותים הינו על דעתך ובאחריותך בלבד והנך נושא באחריות הבלעדית לכל תוצאה הנובעת מכך. יובהר כי העמותה עושה מאמצים סבירים להבטיח כי הטכנולוגיה ברשותה תבטיח כי האתר ו/או השירותים הינם מאובטחים כראוי. עם זאת, אף טכנולוגיה אינה מבטיחה הגנה של 100%. על כן, אין העמותה יכולה להבטיח הגנה מלאה.

העמותה מסירה כל אחריות או מחויבות, בין אם מפורשת ובין אם משתמעת, בקשר לאתר ומערכותיו. יובהר, כי העמותה לא תהיה אחראית, בשום נסיבות, על  כל פעולה או התנהגות של צד ג', לרבות של משתמשים אחרים. העמותה, ובכלל זה נושאי התפקידים שבה, המנהלים שלה, העובדים שלה, קבלני המשנה שלה, שותפיה, מתנדביה או מי שפועל מטעמה, לא תהיה אחראית עבור כל נזק ישיר או עקיף, לא בנזיקין ולא באופן חוזי או בכל צורה אחרת של אחריות, הנובעת משימוש באתר או קשורה בהם או בחוסר יכולת להשתמש בהם. כל זאת, בין אם הנזקים היו נצפים או שלאו ובין אם העמותה הייתה מודעת לנזק שיכול להיגרם. הגבלת החבות והאחריות להלן תחול באופן המרבי בכפוף להוראות הדין החל.

 1. תקופה

תקופת התנאים תתחיל במועד שתקבל את תנאי השימוש הללו ותמשיך ללא הגבלת זמן, אלא אם היא תופסק בהתאם לתנאי השימוש האלו. כל צד יכול לסיים את תנאי השימוש הללו על ידי שליחת הודעה בכתב (כולל דרך האימייל). על אף סיומם של תנאי השימוש, סעיפים 2-11 יוסיפו להתקיים לאחר הסיום מכל סיבה שהיא.

 1. שיפוי

מבלי לפגוע בהוראת כל דין חל, הינך מסכים ומתחייב לפצות ולשפות את העמותה ואת עובדיה, נושאי המשרה שלה, מנהליה ומתנדביה, כמו גם את כל הצדדים השלישיים, ככל שיהיו, מכל תביעה, נזק, הוצאה, הפסד, או אחריות שנובעים מכל הפרה מצידך של תנאי השימוש לעיל.

 1. שונות

על תנאים אלה, האתר ו/או השירותים יחולו חוקי מדינת ישראל והדין החל בה וסמכות השיפוט הבלעדית בכל סכסוך הנוגע לאתר ולשימוש בו ולתנאי השימוש תהיה נתונה לבתי המשפט המוסמכים במחוז תל אביב-יפו, ישראל .כל הודעה שהעמותה נדרשת למסור לך, בין אם על פי החוק ובין אם על פי תנאים אלו, יימסרו על פי פרטי ההתקשרות שסיפקת בחשבון המשתמש שלך, בין אם באופן ישיר או עקיף, לרבות דרך חשבון המייל שלך. הנך מאשר ומסכים בזאת באופן מפורש לקבל כל הודעה או התקשרות מטעם העמותה באופן זה. אינך רשאי להמחות או להעביר את זכויותיך באתר, בלא קבלת הסכמה מראש ובכתב מהעמותה. אין באמור בתנאים אלו כדי לגרוע מכל סעד או תרופה העומדים לזכות העמותה על פי כל דין ביחס לפעילות או מעשים אסורים. אין לראות באי-אכיפה של איזה מהתנאים אינה משום הסכמה או פטור מאחריות בגין הפרה של התנאים, והעמותה שומרת לעצמה את הזכות לאכוף כל תנאי מהתנאים האלו על פי שיקול דעתה הבלעדי. ככל שיינתן פטור מאחריות למקרה ספציפי של הפרה או אי-ציות לתנאים אלו, אין לראות בכך משום תקדים או פטור גורף להפרות או מקרים של אי-ציות, דומים או שונים, שהתרחשו או שיתרחשו בעתיד.

 עיצוב: DVIVO | בנייה: Alice Eitan

צרו קשר:

  שינוי גודל גופנים
  ניגודיות